ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ 23 ต.ค. 2560
กิจกรรมโรงเรียน
สำหรับครู
สำหรับนักเรียนประถม-มัธยม
วันหยุด
สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย
สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
  • 04 ต.ค. 2560 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.5-ป.6
  • 05 ต.ค. 2560 ประกาศผลสอบปลายภาค (ม.1-ม.6)
  • 05 ต.ค. 2560 ม.1-ม.6 เรียนซ่อมเสริม
  • 09 ต.ค. 2560 ม.1-ม.6 เรียนซ่อมเสริม
  • 13 ต.ค. 2560 วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง รัชกาลที่ 9
  • 16 ต.ค. 2560 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-ม.3
  • 23 ต.ค. 2560 วันปิยมหาราช