เพลงมาร์ชแดงฟ้า
เราล้วนชาวแดงฟ้าร่วมใจกันมาด้วยสามัคคี
รวมร่าเริงเข้าไว้สนุกสุขใจเป็นมิตรไมตรี
เรียนเราเรียนพร้อมหน้าถึงการกีฬาไม่เคยหน่ายหนี
สิ่งใดเป็นสิ่งดีเราจะทำ เราจะทำ
จำเถอะจำเอาไว้เป็นกำลังใจพวกเราแดงฟ้า
แม้ไปอยู่แห่งไหนก็มีน้ำใจเป็นนักกีฬา
เทอดทู