ผู้เข้าชม : 1836ตัวแทนคณะครูโรงเรียนแสงอรุณ ร่วมกันถวายพวงมาลา
แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557
ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า พระราชวังดุสิต

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง