ผู้เข้าชม : 807
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน (วังมนัส) ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลน

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายการเรียนรู้คณิตศาสตร์ MATH Day Camp 2557 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทำหน้าที่เป็นวิทยากรในกิจกรรมทั้ง 10 ฐาน
ลูกเสือสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายป่าสักแคมป์ อ.พัฒ