ผู้เข้าชม : 1056
เรียน ท่านผู้ปกครอง

ทางโรงเรียนแสงอรุณขอแจ้งข่าวสารต่างๆ ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ให้ท่านผู้ปกครองทราบ ดังต่อไปนี้
1. ช่วงเวลาปิดภาคเรียนที่ 1
อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 30 กันยายน 2559 – 31 ตุลาคม 2559
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 ตุลาคม 2559
2. ประกาศผลการเรียนซ่อมเสริมและเรียนซ่อมเสริม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ฟังผลสอบซ่อมวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 7.45 – 8.15 น.
เรียนและสอบ วันที่ 5 – 11 ตุลาคม 2559 เวลา 8.00 – 16.00 น. (นักเรียนต้องเตรียมเครื่องเขียนและอุปกรณ์มาให้พร้อม)
3. การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 เข้าค่ายพักแรม วันที่ 6 – 8 ตุลาคม 2559
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เข้าค่ายพักแรม วันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2559
4. เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559
5. ผู้ปกครองรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559
6. การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ
หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
- รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 รูป
- สำเนาสูติบัตรของนักเรียน
- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
- สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีไม่ใช่บิดาและมารดา)
- ใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (สำหรับสมัครชั้นอนุบาล 2 ขึ้นไป)
- ใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
**เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล–ม.1 เป็นกรณีพิเศษ หมดเขต 29 ธันวาคม 2559**

นักเรียนต้องสวมเครื่องแบบนักเรียนทุกครั้งที่มาติดต่อกับทางโรงเรียน

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อ

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

 • ผู้เข้าชมวันนี้
  56
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้
  425
 • ผู้เข้าชมปีนี้
  4,501
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด
  86,379