ผู้เข้าชม : 1042

ด้วยโรงเรียนแสงอรุณ ได้รับเงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญท่านรับเงินอุดหนุนดังกล่าวที่คุณครูประจำชั้น ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00–14.30 น.

ในการนี้ โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนของท่านมาแสดงในวันที่รับเงินอุดหนุนดังกล่าวด้วย หากท่านผู้ปกครองไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง และประสงค์ให้ผู้อื่นมารับแทน กรุณาเขียนหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั้งของท่านและผู้รับแทนที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงิน

ผู้ปกครองท่านใดที่ยังไม่ได้นำใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนมามอบให้คุณครูประจำชั้น โปรดนำใบเสร็จรับเงินดังกล่าวมามอบให้คุณครูประจำชั้นภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 มิฉะนั้นท่านจะไม่มีสิทธิรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน เพราะขาดหลักฐานที่ทางราชการกำหนดไว้

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > จดหมายเวียนถึงผู้ปกครอง


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีผู้อื่นมารับแทนผู้ปกครอง)

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อ

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

 • ผู้เข้าชมวันนี้
  56
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้
  425
 • ผู้เข้าชมปีนี้
  4,501
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด
  86,379