ผู้เข้าชม : 720
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 แผนกปฐมวัย โรงเรียนแสงอรุณ ได้จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ มีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน
2) เพื่อเสริมสร้างแนวทางการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
3) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางการเรียนรู้ของนักเรียนให้สูงขึ้น
4) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทางภาษาเหมาะสมกับวัย
โดยแบ่งฐานการเรียนรู้ ให้นักเรียนหมุนเวียนเข้าร่วมกิจกรรม เป็น 3 ฐาน ได้แก่
1) วิทยาศาสตร์แสนสนุก
2) ภาษาหรรษา
3) ถุงผ้าลดโลกร้อนคลิกที่เพื่อชมภาพเพิ่มเติม

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายการเรียนรู้คณิตศาสตร์ MATH Day Camp 2557 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทำหน้าที่เป็นวิทยากรในกิจกรรมทั้ง 10 ฐาน
ลูกเสือสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายป่าสักแคมป์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2557
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้ตระหนักถึงโทษหรือปัญหาของการสูบบุหรี่ ที่มีผลต่อสุขภาพของผู้สูบเองและผู้ที่ใกล้ชิด จึงได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ขึ้น เพื่อเป็นการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองได้รับความรู้ โดยมีการจัด- ประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสีรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ชั้น ป.1-4- ประกวดแต่งคำขวัญในชั้นป.5-6- ประกวดจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดในชั้น ม.1-3และชั้นม.4-6- จัดประกวดจัดทำบอร์ดให้ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่ตลอดจนมีการแจกเอกสารแผ่นพับเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน
ติดต่อ

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

 • ผู้เข้าชมวันนี้
  56
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้
  425
 • ผู้เข้าชมปีนี้
  4,501
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด
  86,379