ผู้เข้าชม : 662
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 แผนกปฐมวัย โรงเรียนแสงอรุณ ได้จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ มีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน
2) เพื่อเสริมสร้างแนวทางการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
3) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางการเรียนรู้ของนักเรียนให้สูงขึ้น
4) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทางภาษาเหมาะสมกับวัย
โดยแบ่งฐานการเรียนรู้ ให้นักเรียนหมุนเวียนเข้าร่วมกิจกรรม เป็น 3 ฐาน ได้แก่
1) วิทยาศาสตร์แสนสนุก
2) ภาษาหรรษา
3) ถุงผ้าลดโลกร้อนคลิกที่เพื่อชมภาพเพิ่มเติม

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายการเรียนรู้คณิตศาสตร์ MATH Day Camp 2557 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทำหน้าที่เป็นวิทยากรในกิจกรรมทั้ง 10 ฐาน
ลูกเสือสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายป่าสักแคมป์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2557
โรงเรียนแสงอรุณเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558ชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนกวิทย์-คณิต, อังกฤษ-คณิต และภาษาอังกฤษ-จีน)สมัครเรียนได้ในเวลาทำการ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เริ่ม 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไปหลักฐานประกอบการรับสมัคร- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นดำ จำนวน 2 รูป- สำเนาสูติบัตรของนักเรียน- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน และบิดา-มารดา- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา)- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุลของนักเรียน (ถ้ามี)- ใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ยกเว้นสมัครเข้าอนุบาล 1) เนื่องในโอกาสฉลอง 60 ปีแห่งการก่อตั้งโรงเรียนแสงอรุณ รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นกรณีพิเศษ!!! ก่อน 30 ธันวาคม 2557 เท่านั้น สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2465-0703
ติดต่อ

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

 • ผู้เข้าชมวันนี้
  56
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้
  425
 • ผู้เข้าชมปีนี้
  4,501
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด
  86,379