ผู้เข้าชม : 4978
เชิญท่านผู้ปกครองรับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 - 15 .00 น.

โปรดมอบใบเสร็จค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับคุณครูประจำชั้น ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > จดหมายเวียนถึงผู้ปกครอง

ในกรณีที่ท่านผู้ปกครองไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง โปรดเขียนหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านและผู้รับเงินแทนที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง มามอบให้คุณครูประจำชั้นในวันรับเงิน

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > หนังสือมอบอำนาจ