ผู้เข้าชม : 483


กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ระดับชั้น วันสอบ ตารางสอบ
อนุบาล 3 19-20 ธ.ค. 61
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 19-20 ธ.ค. 61
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 18-20 ธ.ค. 61
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 18-20 ธ.ค. 61