การอบรมคอมพิวเตอร์ระบบการนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบ ONLINE

วันที่ 17 ส.ค. 2558
ผู้เข้าชม : 689
เนื่องด้วยกองทุนสงเคราะห์ ตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 จะจัดอบรมคอมพิเตอร์ระบบการนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบ ONLINE ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต WEB APPLICATION ให้แก่โรงเรียนเอกชน
ขอให้โรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร กลุ่มที่ 17 ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ โรงเรียนละ 1 วัน
ตามรายละเอียดดังนี้
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > จดหมายจากกองทุนสงเคราะห์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ใบตอบรับ
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง